EN

Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu üyelik sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.), www.lidadiamond.com (Kısaca "site" olarak anılacaktır.) sitesinin faaliyetlerini yürüten, Gold Park Plaza, Mollafenari Mahallesi NuruOsmaniye Caddesi No: 47 Kat: 5 Daire: 12, 34120 Fatih/İstanbul adresinde mukim LİDA TURİZM TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.  ile www.lidadiamond.com  sitesi üyesi arasında akdedilmiştir.

 

Ayrıca Üye’nin bir tüzel kişi olması halinde Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (siteye yetkisiz üye olunması, yetkisiz işlem yapılması, bu üyelikten yetki dışında ticaret yapılması vb durumlarda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

2. TANIMLAR

2.1. Satıcı: www.lidadiamond.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten LİDA TURİZM TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ., Gold Park Plaza, Mollafenari Mahallesi NuruOsmaniye Caddesi No: 47 Kat: 5 Daire: 12, 34120 Fatih/İstanbul adresinde mukim olup bundan böyle işbu sözleşmede “Satıcı” olarak anılacaktır.

2.2. Site: www.lidadiamond.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.3. Üye: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişidir.

2.4. Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Üye’dir.

2.5. Kullanıcı: www.lidadiamond.com web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.6. Üretici:……..

2.7. Onaylama İşlemi: Üye tarafından, üyelik formunda www.lidadiamond.com sitesinden mesaj göndermesi ile Kullanıcı' nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

2.8. Web Sitesi Kullanım Koşulları Ve Üyelik Sözleşmesi: Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle www.lidadiamond.com internet sitesi arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1. Üyelik Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Üye Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak satıcı tarafından yapılmış olan bil cümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak satıcı tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. www.lidadiamond.com internet sitesi, Site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.4. www.lidadiamond.com internet sitesi, Site üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; www.lidadiamond.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından www.lidadiamond.com adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.5. www.lidadiamond.com Site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. Hizmetlere bağlı olarak işbu sözleşmede değişiklik yapılması halinde ve/ veya mevzuat gereği ve/veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine, Site üzerinden bilgilendirme yapmak ve Üye’nin Site üzerinden hesabına ilk girişinde Üye’den onay almak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 

3.6. Site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların www.lidadiamond.com tarafından belirlenecek ve Site'nin ilgili bölümünün ve işbu sözleşmenin de dördüncü maddesinin içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. www.lidadiamond.com bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.7. Site üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.

4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1. Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Üye olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve satıcı tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. Siteye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve satıcı tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.  Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi satıcı tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış;  üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular Site kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi Üyeliğin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

4.3. Satıcı her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden,  herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üye’nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden Üye’nin üyeliğini geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, sitede belirtilen kurallara aykırılık, Üye’nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun satıcı bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun satıcı tarafından tespit edilmesi veya satıcının ticari kararları veya satıcı tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda satıcının kendi iradesi ile verilecektir.

5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b. Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında Satıcı’nın, kendisine ait gizli, özel, ticari bilgileri talep halinde resmi makam ve mercilere açıklamaya yetkili olacağını, bu durumun KVKK ve ilgili diğer mevzutalara aykırılık teşkil etmeyeceğini ve bu sebeple satıcıdan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c. Üyelerin satıcı tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’lerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden satıcının, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d. Üyeler, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Satıcı, Üyeler tarafından satıcıya iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e. Üyeler, satıcının yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f. Satıcının sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, satıcı ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla satıcı ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı Üyelerin Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g. Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı satıcının, satıcı çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Satıcı, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h. Üye, satıcının Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekiliş kapsamında, kampanyalara ve çekilişlere katılmaya hak kazanan Üyelerin, üyelik bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını, bu paylaşıma muvafakat ettiğini, bu durumun KVKK ve ilgili diğer mevzutalara aykırılık teşkil etmeyeceğini ve bu sebeple satıcıdan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı. Üye, Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, reklam veren, üretici, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili satıcının herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üyelerin, satıcının ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i. Üye, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşuluyla, elektronik posta adresini ve şifresini girerek Siteyi kullanmaya başlayabilir.

j. Üye, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bunlarla ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Satıcı’nın  hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir. 

k. Siteyi ziyaret eden üyelerin bilgileri (ziyaret sıklığı, ziyaret zamanları vb.) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda iş birliği yapılan firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu hizmeti geliştirmek ve Sitenin sunduğu içeriği zenginleştirmektir.

l. Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Satıcı’nın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; Satıcı, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir. Üye, kendisine rücu talebinin iletilmesi akabinde herhangi bir mahkeme kararına ihtiyaç olmaksızın zararı nakden ve defaten, ilk talep halinde derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

m. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

n. Üye, Satıcı’nın Site’de yer alan telif, patent, tasarım haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Üye, Satıcı’nın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.

o Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Satıcı’ya yahut Satıcı tarafından kullanılmakla birlikte ilgili tasarımcıya ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

ö. Üye, Site’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz.

p. Site’de sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanıma özgülenmiştir. İçerikte yer alan her türlü yazı, grafik, fotoğraf, video ve/veya seslerin her hakkı saklıdır. Aksi Satıcı tarafından belirtilmedikçe mevcut içerikler ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

r. Taraflardan herhangi biri tarafından sonlandırılan üye hesabına ilişkin her türlü kayıt, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Satıcı tarafından saklanabilecektir; ancak Satıcı söz konusu kayıtları üyelik sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ancak Üye’nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır.

s. Üye, Site’de kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerin doğru ya da güncel olmaması halinde Satıcı’nın bu sebeple uğrayacağı her türlü zararları herhangi bir mahkeme kararına ihtiyaç olmaksızın zararı nakden ve defaten, ilk talep halinde derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.  

5.2. ALICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. Alıcı, sergilenen ürüne almak üzere talepte bulunmak suretiyle, ürün açıklaması ile beraber satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

b. Alıcı, Site'de üreticiler tarafından satışa arz edilen ürünlerin defolu olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında satıcının bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

c. Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, üreticinin ürünü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü satıcının hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; satıcıdan, satın almaya çalıştığı ürünün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

d. Alıcı 6205 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince satıcının ürünlere ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini güvenli alışveriş sistemi hizmeti içerisinde oluşturacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

e.Alıcı, Site'de 6205 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde satıcının kendisine ait üyelik bilgilerini ve üreticinin satışa konu ürüne ilişkin verdiği bilgileri esas alarak düzenlenen ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. Satıcı Site'de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Üyeler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Satıcı, bu hakkını, aşağıdaki durumlarda hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Ayrıca Satıcı, yine aşağıdaki durumlarda kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Üye’nin kullanımını durdurma, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

- Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda;

- Site’de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;

- Üyelere, Satıcı tarafından verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde, Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir;

- Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;

-  Üyenin, Satıcı’nın kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak Satıcı’ya zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının Satıcı tarafından tespit edilmesi durumunda;

- Üye’nin, Site’yi kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

Bu hallerde üye, kullanıcı veya alıcı, satıcıdan herhangi bir menfi veya müspet zarar ve ziyan, hak ve alacak talep ve tahsil edemez.

b. Satıcı, Site’nin kullanımı süresince işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara, Sözleşme’ye, Ticari İletişime ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin hukuk normlarına, site içi politikalara uygun hareket edecektir. Satıcı, kanuni olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Bununla birlikte Satıcı, işbu verileri, faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır. İşbu hüküm, sözleşmenin üçüncü kişilere devrine engel değildir. 

 

c. Satıcı, Site'de sağlanan hizmetler kapsamında Üyeler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

d. Satıcı, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Üyelik Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve “Satıcı” veya “X” tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Satıcı, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Üye’yi yazılı uyarabilir ve/veya Üye’nin üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak son verebilir.

e. Üye ve satıcı hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

f. Üye’nin, Site'ye üye olurken sisteme yüklediği "kullanıcı isimi"  işbu Üyelik Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Üye’lerin "kullanıcı ismi" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üye’lerin işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, satıcı Üyelik Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Üye’den talep edebileceği gibi dilerse Üye’ye önceden haber vermeksizin Üye’nin üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

g. Üye’nin Site’ye girdiği bilgiler, kullanıcı isimleri ve benzeri hususlar ile ilgili hukuka, genel ahlaka, sözleşmeye aykırı bir husus olması halinde Satıcı, Üye’den aykırı durumun giderilmesini talep edebilir., Üye, satıcının talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Satıcı tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, satıcı tarafından yapılabilir. Satıcı tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler aittir.

h. Satıcı, Site üzerinden yapılan satışlara ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmelerini 3 yıl süre ile saklayacağını ve bu süre içerisinde işbu mesafeli satış sözleşmesini ve ön bilgilendirme formunu Alıcı ve üreticinin talebi ile paylaşacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. satıcı müşterilerine ait kredi kartı bilgilerini sistemde kayıtlı olarak tutmamaktadır.

ı. Satıcı üyelerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını Üye’lerinin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Satıcı, üyenin www.lidadiamond.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydı ile ilgili olarak Çerez Politikası yayınlamış olup https://www.lidadiamond.com/musteri-hizmetleri/cerez-politikasi linkinden Çerez Politikamıza ulaşabilirsiniz. Çerezler, tüm alışveriş sitelerinde bulunmakta olup Site’nin kullanımını kolaylaştırmaktadır. Ancak yine de çerez kullanmak istemiyor yahut çerez ayarlarını değiştirmek istiyorsanız tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

i.  Satıcı, işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin hitamından sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

j. Satıcı, Alıcı’nın, Site aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullanması halinde, kredi kartı numarasının, kredi kartınının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili finansal kurumlar ile paylaşabilecektir. Alıcı, işin mahiyeti gereği ve satış bedelinin tahsiliamacıyla bu paylaşımın zaruri olduğunu anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

k. Satıcı, Üye’nin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını ve; Üye’nin paylaşıma açtığı bilgileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için üçüncü kişilerle paylaşması gereken durumlar ile yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. 

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Satıcı telif haklarına tabi çalışmalar) satıcıya ait olarak ve/veya satıcı tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üye’ler, satıcı Hizmet'lerini, satıcı bilgilerini ve satıcının telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının satıcının Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı satıcıdan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

6.2. Satıcının satıcı Hizmet'leri, satıcı bilgileri, satıcı telif haklarına tabi çalışmalar, satıcı ticari markaları, satıcı ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, aynı ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

7. SÖZLEŞME’NİN DEVRİ, SÜRESİ, DEĞİŞİKLİKLERİ VE FESHİ

7.1. www.lidadiamond.com bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı ve Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

7.2. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya satıcı tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

7.3. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Üye tarafından [email protected] e-posta adresine e-posta göndermek yahut 0212 512 91 10 telefon numarasını aramak sureti ile yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının Üye olarak Site’yi kullanma yetkisi iptal edilecektir.

 7.4.Hizmetlere bağlı olarak işbu sözleşmede değişiklik yapılması halinde ve/ veya mevzuat gereği ve/veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine, Site üzerinden bilgilendirme yapmak ve Üye’nin Site üzerinden hesabına ilk girişinde Üye’den onay almak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 

7.5. Üye’nin Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Satıcı,  üyeliği iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

8. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

www.lidadiamond.com, Site'ye erişilmesi, Site'nin ya da Site'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. www.lidadiamond.com sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu Site’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Site'nin kullanılması ile www.lidadiamond.com işletmesinin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

9.  MÜCBİR SEBEPLER

Satıcının, mücbir sebep olarak nitelendirilebilecek herhangi bir olağanüstü durumda işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesini geç veya gereği gibi ifa etmemesi sebebi ile tazminat başta olamk üzere herhangi bir yükümlülüğü doğmayacaktır.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

11.1. İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Sözleşme’den kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlığın halli için İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 

11.2. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, Alıcı ve/veya Üye, işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır. Taraflar arasında ve/veya 3.şahısların şikayetleri ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık olduğunda satıcının kayıt ve belgeleri, mail yazışmaları, internet sitesi üzerinde yer alan sistem kayıtları(bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) münhasıran HMK 193. madde anlamında kesin delil teşkil edecektir.

12. GENEL HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK

12.1.  Üye’nin Satıcı’ya bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

12.2. Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

12.3. Üye’nin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın Satıcı tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir. 

12.4. Sözleşme, üyelik işlemleri esnasında "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Üye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.